HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

U sklopu projekta „Dostojanstven život za djecu sa invaliditetom i njihove porodice u Bosni i Hercegovini“ realizovano je istraživanje o potrebama djece sa invaliditetom i njihovih porodica na području 6 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini, a to su Trebinje, Kozarska Dubica, Višegrad, Bihać, Cazin i Bužim.

Istraživanje je pokazalo da još uvijek postoji izuzetno visok stepen diskriminacije i stigmatizacije koje u svakodnevnom životu doživljavaju osobe sa invalidititom, a ove pojave najevidentnije su u oblasti zdravstva i obrazovanja, a potom i zapošljavanja.   Hercegovini ima neku vrstu invaliditeta.

Procjene pokazuju da 6,5% djece u starosti od 2-9 godina u Bosni i Hercegovini ima neku vrstu invaliditeta. Svake godine taj procenat se za nijansu povećava. Kvalitet usluga u Bosni i Hercegovini generalno nije adekvatan za potrebe djece sa smetnjama u razvoju, posebno u oblasti zdravstva i obrazovanja. Uprkos ogromnoj pažnji posvećenoj pitanjima sa kojima se suočavaju djeca i osobe sa invaliditetom generalno, konkretni zaključci o svakodnevnom životu djece sa invaliditetom nisu brojni. U posljednjih 20 godina ukupan položaj djece sa invaliditetom u BiH bilježi određeni napredak, što je i dalje daleko ispod standarda propisanih međunarodnim pravnim okvirom.

Prepreke za život jednakih mogućnosti kod djece sa invaliditetom počinju sa procesom dijagnoze. Nedostatak adekvatnih zdravstvenih usluga i saosjećajnih zdravstvenih radnika, slijede neadekvatno inkluzivno obrazovanje ili ograničene i nerazvijene specijalne škole, te medicinski pristup djeci sa invaliditetom koji podržava postojeću društveno-medicinsku institucionalizaciju i isključenje. Uspjeh obrazovanja kada su u pitanju djeca sa invaliditetom u BiH trenutno počiva isključivo na spremnosti i interesu stručnog osoblja (nastavnici, logopedi, defektolozi, itd.) i roditelja djece.

Uprkos mnoštvu dobrih iskustava i dobre prakse, svaka priča koju su iznijela djeca sa invaliditetom, njihovi roditelji, osoblje iz oblasti obrazovanja, komšije i školski drugovi, sadrži barem jedan primjer prepreka sa kojima se djeca svakodnevno suočavaju u školi. A postoje i priče o djeci koja nemaju pristup obrazovanju.

Roditelji su svojoj djeci svakako prvi učitelji, međutim, kada nadležne institucije ne pružaju primjerene usluge, roditelji preuzimaju i uloge na koje zakon obavezuje lokalne vlasti. Roditelji i porodice djece sa invaliditetom rijetko imaju podršku nadležnih institucija, te zavise od nevladinih organizacija (NVO) i dobrotvornih organizacija.

Zdravstvena zaštita u BiH ne uključuje usluge dostupne osobama sa invaliditetom, a posebno djeci sa invaliditetom. Djeca sa invaliditetom, koja dobar dio svog djetinjstva provode na bolničkim tretmanima, iskusila su – zajedno sa svojim roditeljima – sve nedostatke sistema ranog upozorenja, ili stručnosti, ili dostupnosti stručnom osoblju u BiH, ili primjerenom prostoru i informacijama, adekvatnoj opremi, lijekovima i pomagalima koja odgovaraju njihovim potrebama.

Detaljni rezultati istraživanja biće predstavljeni prilikom realizacije 6 konsultacijskih sastanaka i služiće se kao baza za kreiranje programa podrške ovoj marginalizovanoj skupini u cilju poboljšanja njihovog položaja u društvu i kvaliteta svakodnevnog života.

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

 

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co