HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Od 1. januara 2016. godine počinje realizacija projekta "(Ne)vidljive manjine-nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba".

Opšti cilj projekta je da doprinese stvaranju sigurnog i nediskriminatorskog prostora za LGBT osobe u BiH, kroz povećanja kapaciteta različitih aktera, prvenstveno onih koji zastupaju LGBT pitanja da se djelotvorno zalažu za ostvarivanje prava LGBT osoba, te da se pitanja od važnosti za LGBT osobe integrišu u sve javne politike.

Projekat "(Ne)vidljive manjine" će se fokusirati na rješavanje sljedećih problema:

a) zanemarenost ovih tema u javnosti na nivou lokalnih zajednica, u medijama i civilnom društvu koje se bavi zaštitom ljudskih prava, 

b) nepostojanje definisanih mjera za poštivanje i zaštitu ljudskih prava LGBT osoba na lokalom nivou i sa intersektorskim pristupom

c) nepostojanje šire društvene podrške za borbu LGBT osoba za zaštitu od diskriminacije.

 

Specifični ciljevi projekta su:

a) Osigurati postojanje efikasnih i intersektorski usaglašenih mjera za postizanje jednakopravnosti LGBT osoba u 6 lokalnih zajednica u BiH, a koje reflektuju autentične potrebe LGBT osoba iz različitih sfera života u kojima je ova marginalizirana grupa diskriminisana.

b) povećati kapacitete relevantnih lokalnih aktera, ali prvenstveno OCD-a koje zastupaju LGBT pitanja, te mobilizirati lokalne LGBT inicijative u 6 lokalnih zajednica u BiH da se djelotvorno i dugoročno zalažu za ostvarivanje prava LGBT osobe, kroz integrisanje pitanja od važnosti za LGBT osobe u sve lokalne javne politike koje se odnose na sve sfere života.

Giftofvision - Sneakers search engine | Nike Air Max 270
AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co