HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Helsinški odbor za ljudska prava je nepolitičko, nezavisno, nevladino i neprofitabilno udruženje građana, koje je registrovano 10. maja 1996. godine kod nadležnog Osnovnog suda u Bijeljini.

Od svog osnivanja ova nevladina organizacija je posvećena promociji, zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i regionu. Organizacija je, takođe, svoje aktivnosti usmjerila na edukaciju građana, posebno mladih, o temeljnim vrijednostima na kojima su zasnovana ljudska prava, kao i oblast tranzicione pravde. Helsinški odbor u prošlosti je provodio sistematsko praćenje stanja u oblasti ljudskih prava i objavljivao redovne tromjesečne izvještaje, koji su predstavljani domaćoj i međunarodnoj javnosti. Odjeljenje za edukaciju o ljudskim pravima organizacije je ostvarilo niz različitih edukativnih aktivnosti za mlade, profesionalne grupe, buduće donosioce odluka, medije, vjerske vođe, itd.

U periodu 2001-2005. godine, organizacija je uspostavila saradnju sa Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), te je ostvarila značajane zajedničke aktivnosti, kao što su seminari za sudije i tužioce u BIH na temu „Suđenje za ratne zločine“ i niz konferencija pod nazivom „Premošćivanje jaza između MKSJ-a i lokalnih zajednica u BiH“, gdje je prezentovan rad MKSJ-a u lokalnim zajednicama u kojima su počinjeni teški ratni zločini. Nakon uspostavljanja Vijeća za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine, Helsinški odbor postao je član mreže podrške sudu, intenzivno radeći na promovisanju i potpori rada nacionalnog pravosudnog sistema u suđenjima za ratne zločine. Odjeljenje za tranzicijsku pravdu je realizovalo različite obrazovne aktivnosti za medije, mlade, kao i publikacije iz oblasti tranzicione pravde. Na osnovu odluke Vijeća ministara, početkom 2010. godine, Helsinški odbor je uključen u rad Ekspertne radne grupe za izradu Strategije tranzicione pravde u BiH i akcionog plana za njeno provođenje. Helsinški odbor je član različitih nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža, kao što je BHRN, regionalna mreža obrazovanja o ljudskim pravima, HREA, međunarodna koalicija za kazneni sud, Mreža pravde u BiH, NVO koordinaciono tijelo i mreža podrške nacionalnom sudu.

Organizacija ima sedam stalno zaposlenih, a prilikom zapošljavanja se poštuju razlike u polu i nacionalnosti. Osim zaposlenih, organizacija ima i dobro oganizivanu mrežu volontera u pet lokalnih zajednica u BIH i aktivnu omladinsku grupu od 60 članova, koja realizuje svoje sopstvene aktivnosti uglavnom fokusirane na populaciju mladih u BIH. Organizacija se finansira kroz donatorska sredstva različitih fondacija.

Glavni ciljevi Helsinškog obdora u RS su:

  • sistematsko praćenje stanja ljudskih prava u RS, BiH i regiji,
  • uspostavljanje baze podataka o kršenju ljudskih prava,
  • predlaganje konkretnih mjera za poboljšanje stanja ljudskih prava,
  • pružanje stručne i konkretne pomoć za žrtve kršenja ljudskih prava,
  • uspostava saradnje sa svim zainteresovanim stranama koje nastoje sa poboljšaju stanja ljudskih prava
Sportswear free shipping | nike alpha menace shark boys skin color names

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

 

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co