HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Helsinški odbor za ljudska prava, u saradnji sa Inicijativom američke advokatske komore na Balkanu i Komitetom advokata za ljudska prava realizuje projekat „Osnaživanje izvještavanja o standardima vladavine prava“.

Opšti cilj projekta je da doprinese unapređenju sistema pravne zaštite optuženih u Bosni i Hercegovini, a specifični ciljevi su:

 • Uspostaviti transparentan i pravičan sistem imenovanja advokata ex officio
 • Obezbediti da se advokati ex officio plaćaju jednako i blagovremeno, što osigurava pravilno i kvalitetno zastupanje optuženih
 • Da se uvede uputstva za obuku i učenje u barskim komorama sa fokusom na nastavak, evidentiranje i procenu razvoja kompetencija advokata

 

GALERIJA
1/2

Aktivnosti

Da bi se ispunili gore navedeni ciljevi koji su u skladu sa opisanim problemima u oblasti BiH po službenoj dužnosti, projektovan je i predložen skup aktivnosti, koje su u potpunosti zasnovane i izgrađene na osnovu rezultata prethodno realizovanog projekta „Unaprijeđenje sistema pravne zaštite optuženih u BiH, Srbiji, Makedoniji, Albaniji i Kosovu”.

 1. Uspostavljanje radne grupe koju čine šest članova iz barskih komora u BiH, OCD koje okupljaju sudije i tužioce i predstavnike policije. Ova radna grupa će biti odgovorna za dizajniranje i realizaciju aktivnosti u cilju poboljšanja sistema imenovanja ex officio, plaćanja advokata ex officio i nadležnosti advokata ex officio.
 2. Na osnovu rasprava i konsultacija, dizajniranog platnog sistema i prijedloga za obrazovanje i obuku, radna grupa će definisati i sprovesti seriju zagovaračkih sastanaka sa donosiocima odluka u relevantnoj oblasti, gdje će se zahtjev predstaviti i razmotriti, a dostignuti nivo sporazuma o promeni postojećeg sistema imenovanja, plaćanja i obuke. Sastanci zagovaranja će biti dobro pripremljeni, na kojima će radna grupa predstaviti rezultate, zahtjeve i pregovarati o prihvatanju zahtjeva institucija nadležnosti sa kojima se održava sastanak.
 3. Konferencija o zagovaranju koja okuplja sve donosioce odluka u BiH u tom pogledu će se sprovesti nakon što se zagovarački sastanci realizuju sa različitim ključnim akterima u sva tri navedena segmenta. Kao i tokom zagovaračkih sastanaka, radna grupa će pregovarati sa donosiocima odluka o dizajniranim i definisanim zahtjevima i prijedlozima i postići određeni nivo sporazuma o glavnim pitanjima.

 

U okviru projekta realizovana je fokus grupe u junu 2018. godine u Banja Luci na sljedeće teme:

 1. Objektivnost i profesionalnost izvještavanja o sudskim postupcima
 2. Pristup sudovima – problemi i poteškoće
 3. Proaktivnost sudova u dijeljenju informacija u javnosti
 4. Pristup informacijama od javnog značaja
 5. Pritisci na rad pravosuđa
 6. Uzroci i efekti cenzure u BiH

Planirana aktivnost koja je realizovana u oktobru 2018. u Sarajevu je i obuka novinara čiji je cilj da se osnaže novinari koji izvještavaju i prate suđenja kao i studenti žurnalistike koji su zainteresovani za praćenje suđenja, tako što će se poboljšati nivo njihovog znanja po pitanju pravnih procedura i komunikacija sa sudom, tužiocima i advokatima. Fokusna oblast drugog treninga je pravna i etička odgovornost novinara.

Sljedeće planirana aktivnost je obuka za osobu zaduženu za odnose sa javnošću u sklopu advokatskih komora, koja će biti održana u novembru 2018. godine u Banja Luci.

 

latest jordans | Air Jordan 1 Retro , Sneakers , Ietp STORE
AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

 1. AKTUELNI
 2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co