HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

U četvrtak, 31.05.2018. godine, na 22. sjednici općinskog vijeća Općine Zavidovići zvanično je usvojen Lokalni akcioni plan za prevenciju korupcije u Općini Zavidovići, koji je izrađen u sklopu projekta "Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za prevenciju korupcije"

U najširem smislu korupcija predstavlja svaku zlouporabu položaja i vlasti radi sticanja pojedinačne ili grupne koristi, bilo da je riječ o javnom ili privatnom sektoru. U užem smislu, korupcija predstavlja zlouporabu položaja ili kršenje zakona zbog pribavljanja određene, najčešće materijalne koristi. Korupcija dakle, u svojoj osnovi, podrazumijeva stavljanje osobnog ispred općeg interesa od strane osobe kojoj je osnovna obaveza ili zadatak upravo zaštita javnog interesa. Kao najčešći uzroci za pojavu korupcije u društvu uglavnom se navode: nepostojanje ili loš zakonski okvir, odsustvo institucija nadzora, netransparentno upravljanje, odsustvo odgovornosti, nedostatak standarda osobnog integriteta i profesionalne etike. 

S obzirom na sve izraženiju društvenu svijest i opredjeljenost za učinkovitiju i angažiraniju borbu protiv korupcije, međunarodne obaveze BiH na ovom planu i standardi koje bi zemlja trebala ispuniti na putu europskih integracija su dokumenti Strategija za borbu protiv korupcije 2015 – 2019 i Akcioni plan za provedbu Strategije, koji predviđaju provodive, jasne i konkretne ciljeve, koje uvažavaju sve specifičnosti administrativne ustrojenosti države BiH. Upravo na osnovu ovih dokumenata i obaveza Bosne i Hercegovine, Općina Zavidovići  se uključila u realizaciju programa Antikorupcijske mreže “Account”, čija je svrha da pruži neophodnu podršku općinama i gradovima za izradu efikasnih antikoruptivnih mjera na lokalnom nivou. Akcioni plan za borbu protiv korupcije u lokalnoj upravi općine Zavidovići (2018-2020) predstavlja jedan od ključnih dokumenata za suzbijanje korupcije na lokalnom nivou, koji je kreiran sa ciljem da se poveća integritet, transparentnost, efikasnost i odgovornost rada lokalne uprave općine Zavidovići. Helsinški odbor za ljudska prava, kao jedna od organizacija-članica Mreže „Account” i općinska uprava u Zavidovići uspostavili su suradnju u cilju kreiranja antikoruptivnih mjera na nivou lokalne zajednice. Neformalnu mrežu “Account” čini više od 150 članica među kojima su organizacije građanskog društva, javne institucije, mediji i pojedinci. Realizaciju programa financijski podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

Giftofvision - Sneakers search engine | New Balance 550 Sea Salt Black - BB550LM1

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

 

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co